Reeds gerealiseerde activiteiten in chronologische volgorde:

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998-2004 2005 2006 2007 Greetsje Blanckers 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


1988

 

Dhr. H. Noten toont veel belangstelling voor het Koninklijk krijtje. Voorzitter Miets Morreau geeft de nodige uitleg.Het idee om een tentoonstelling over oud Sint Pieter te organiseren, leidt op 28 juni tot de samenkomst van een aantal mensen met verzamelingen, die o.m. betrekking hebben op Sint Pieter. Na deze eerste kennismaking volgt al snel een tweede bijeenkomst ter voorbereiding van een tentoonstelling, van materiaal uit de privé-collecties, die al op 30 september van dat jaar in het parochiezaaltje aan de Ursulinenweg kan worden geopend en op twee dagen tijd ruim 600 bezoekers trekt.

Door het succes van deze tentoonstelling wordt spontaan besloten om als “Werkgroep Oud Sint Pieter” verder te gaan op de ingeslagen weg. Inmiddels is er al sprake van een zekere “tentoonstellingstraditie” maar ook van een andere traditie nl. om geen entree te heffen bij onze activiteiten, maar alleen een vrijwillige “uittree” te vragen.  

 

 

 

Het koninklijk krijtje waarmee verschillende Oranjes hun handtekeningen plaatsten in de Sint Pietersberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het besluit wordt genomen om onder de naam "Werkgroep""Oud Sint Pieter verder activiteiten uit te voeren.


1989

26 februari wordt de eerste film- en dia avond georganiseerd, opnieuw in het zaaltje aan de Ursulinenweg. Door het beschikbaar stellen van foto’s wordt meegewerkt aan de derde “Calepin van Sint Pieter”, een boekje met Sint Pieterse verhalen, uitgegeven door Harmonie Sint Pieter. In hetzelfde jaar wordt het afgraven van een stuk grond ten behoeve van de uitbreiding van het Sint Pieterse kerkhof nauwlettend gevolgd. Er worden Romeinse dakpannen, scherven en munten gevonden. Ook maakt de werkgroep werk van het herplaatsen van oude grafkruisen tegen de nieuwe kerkhofmuur.

 

 

 

 

De aan de werkgroep aangeboden werktuigen moesten worden opgeknapt door onze "technische man" Frans Uiterwijk.


1990

 

In februari wordt een kleine expositie over de natuur op de Sint Pietersberg ingericht in de Hoge Hotelschool Maastricht. Het betreft een project ten bate van de schaapskooi op de Sint Pietersberg. Voor het 50-jarig jubileum van de kerk van Sint Pieter “beneden” wordt een driedaagse expositie ingericht in het Veldeke College, die op 18, 19 en 20 veel belangstelling trekt. Dat jaar wordt ook de eerste redactievergadering gehouden voor een uitgave “Sint Pieter in oude ansichten”.

  

 

 

 

De expositie in het Veldeke College werd o.a. bezocht door de toenmalige hulpbisschop Mgr. Castermans.


17 maart worden 2 diavertoningen gehouden in het buurtcentrum aan de Pastoor Kribsweg. In de etalage van een Sint Pieterse supermarkt wordt regelmatig een etalage ingericht met foto’s en documenten uit eigen collecties. Ook nu weer is in het Buurtcentrum een expositie ingericht.

 

 

Inmiddels worden de eerste stappen gezet om de werkgroep om te vormen tot een stichting. STICHTING OUD SINT PIETER. 1 augustus 1991 passeert de stichtingsakte bij de notaris en is de omvorming van de werkgroep tot “Stichting Oud Sint Pieter” een feit. Medewerking wordt verleend aan twee Sint Pietersavonden, een in het Veldeke College voor de harmonie in het Fort Sint Pieter voor de Veldekekring Maastricht. Op beide avonden wordt door de stichting een dialezing verzorgd. In de kerk van Sint Pieter op de berg wordt op 23 en 24 november een kleine expositie gehouden. 

 

 

 

Een van de fotoexposities in de etalage van supermarkt Cobben aan de Glacisweg.

De uitreiking van Sint Pieter in oude ansichten deel I op 15 juni 1991 in de "soos".

 

 

 

15 juni wordt het eerste exemplaar van “Sint Pieter in oude ansichten" in ontvangst genomen door Wethouder Wevers van Maastricht en woonachtig op Sint Pieter.


1992

 

28 maart wordt een begin gemaakt met de restauratie van de Sint Rochuskapel bij Hoeve Lichtenberg en op 28 juni komt de redactiecommissie opnieuw samen ter voorbereiding van het boekje “Sint Pieter in oude ansichten” deel 2.

14 augustus wordt de Rochuskapel, voorzien van een nieuw beeld van Sint Rochus - een cadeau van de Veldekekring aan de Stichting Oud Sint Pieter - ingezegend. Door onze stichting is in de Hoeve Lichtenberg een expositie ingericht, er worden dia’s vertoond, het bakhuis is in bedrijf, de torenruïne kan worden beklommen, de heemtuin bezichtigd en uiteraard ook de gerestaureerde kapel. Er komen zeker 1000 bezoekers op af. Tijdens de reünie van de Burgemeester Ceulenstraat en het 40-jarig bestaansfeest van de Sint Amandusstraat op Sint Pieter worden diavertoningen gehouden. Een grote bijdrage wordt geleverd aan een publicatie “150 jaar Kerkelijk Zangkoor Sint Cecilia van Sint Pieter op de berg”.

 

 

 

Grote drukte bij de inzegening door pastoor L. Smeets van de opgeknapte Sint Rochuskapel.

 

 

 

 

 

 

 

De heemtuin.


1993

 

Onze tweede publicatie “Sint Pieter in oude ansichten”, deel 2 wordt op 5 juni ten doop gehouden. Het eerste exemplaar is nu voor de Maastrichtse Sint Pieterse wethouder, mevrouw Ceha-Konings. Expositie en diavertoning blijven ook nu niet achterwege en opnieuw is er veel belangstelling, óók voor het boekje. Inmiddels worden de werkzaamheden, die verband houden met de aanleg van riolering in de Ursulinenweg en Houwsteeg met de fotocamera op de voet gevolgd. Groot is de verbazing als onder het wegdek van de Ursulinenweg muurresten worden aangetroffen over een afstand van meer dan 50 meter. De resten dateren waarschijnlijk uit de14e eeuw. Op 20 juli vindt voor de buurtbewoners een - door de Koninklijke Wegenbouw Stevin - gesponsorde foto- en diapresentatie van de werkzaamheden plaats. 22 oktober wordt voor de senioren van de ENCI een diapresentatie over Sint Pieter verzorgd in het Theater aan het Vrijthof. Binnen de stichting is een werkgroep “Champignons” actief met onderzoek naar de champignonteelt in de Sint Pietersberg. Dit onderzoek moet leiden tot een publicatie over deze teelt. Meegewerkt wordt aan een boekje “Mooswiever vaan Sint Pieter” met verhalen over de Sint Pieterse groentevrouwen in voorbije eeuwen en nu. 

 

 

Expositie in het buurtcentrum aan de Pastoor Kribsweg.

 


1994

 

Een poging om door de gemeente Maastricht een straatnaambord te laten plaatsen aan de Van Schaïkweg op de Sint Pietersberg leidt tot contacten met ENCI en tot plaatsing door ENCI van een grote zwerfkei met inscriptie aan het begin van deze weg. Onthulling van deze kei op 24 juni wordt gevolgd door een expositie, ingericht in de kantine van de EPV-tennisbanen aan de Schutterijweg.

In het kader van de “Open monumentendag” worden op 10 september door de stichting rondleidingen verzorgd op het kerkhof van Sint Pieter. Een bijdrage wordt geleverd aan het boek “Tot in eeuwigheid, op reis langs luisterrijke begraafplaatsen”, waaronder die van Sint Pieter.

 

Op de hoek van de Luikerweg en de Ir. D.C. van Schaïkweg werd met handvegers de inscriptie in een zwerfkei onthuld door de heren Wim van Schaïk en Martin Poesen.


Op 8 februari vindt in de grote stal op Hoeve Lichtenberg de overdracht van de Sint Pietersberg plaats aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Onze stichting zorgt voor aankleding van de overdrachtsruimte met foto’s en landbouwwerktuigen. 12 april wordt in het parochiezaaltje een diavertoning verzorgd voor de schippers tijdens hun periodieke bijeenkomst. 27 april een diavertoning in Fort Sint Pieter in samenwerking met Jef Bastiaens van het Stadsarchief. Ten behoeve van een expositie in het Verzetsmuseum in Amsterdam worden in het Maastrichtse Stadsarchief documenten geselecteerd uit het archief van Ir. Van Schaïk. Zondag 3 oktober is de stichting present met een stand met foto's en landbouwwerktuigen tijdens het oogstfeest op Lichtenberg. Zondag 10 december wordt deelgenomen aan de kerstmarkt in de voormalige Nekami-tunnel bij de “Mergelhoof”. In dit jaar wordt veel tijd gespendeerd aan onderzoek in het ENCI-archief ter voorbereiding van de expositie “70 JAAR ENCI”.

 

 

 

 

De overdrachtsruimte op hoeve Lichtenberg.

 

 

 

 

 


1996

 

In het kader van de samenvoeging van de twee Sint Pieterse parochies wordt door onze stichting op 6 en 7 januari “Kerkepad Sint Pieter” georganiseerd. In beide kerken en in een drietal kapellen worden exposities ingericht. Getoond worden documenten en foto’s. In de kerken worden ook kerkschatten en archeologische vondsten uit het Bonnefantenmuseum en van de Stadsarcheologische dienst geëxposeerd. Vitrines worden door het Bonnefantenmuseum beschikbaar gesteld. De overweldigende belangstelling is niet alleen het gevolg van het goede weer, maar ook van de publiciteit in de verschillende media.

 

Het onderzoek in het ENCI-archief wordt voortgezet. In het selecteren van de foto’s ten behoeve van het gedenkboek “VAN MERGEL TOT CEMENT, 70 JAAR ENCI” en van foto’s, documenten en filmfragmenten ten behoeve van de gelijknamige expositie, heeft onze stichting een groot aandeel. De ideeën voor de inrichting van de expositie, die op 20 juni wordt geopend in het “Gouvernement”, komen voor een zeer groot deel van de Stichting Oud Sint Pieter. Ten behoeve van het mede-eigenaarschap van (een kopie van) de “Limburg-film” wordt subsidie aangevraagd - en verkregen - van het Anjerfonds, zodat onze stichting, samen met het Natuurhistorisch museum en ENCI Nederland B.V. nu over deze film kan beschikken. 1 september wordt in Fort Sint Pieter een diavertoning verzorgd voor de reünisten van de Burgemeester Ceulenstraat. Voor een gezelschap wordt op 26 oktober een dialezing verzorgd, gevolgd door een bezoek aan het gangenstelsel bij “de Schark”. 8 december wordt met een stand deelgenomen aan de jaarlijkse kerstmarkt van de “Mergelhoof” in de tunnel van Van Schaïk.

 

Bij de westelijke ingang van de "Tunnel van Van Schaïk" bij de "Mergelhoof" werd tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt een kleine expositie ingericht.


1997

 

 

 

 

Het museum in hoeve Lichtenberg werd 1997 volgend traditioneel katholieke gewoonte ingezegend door Pastoor Delahaye en symbolisch "gezuiverd" van alle eventuele vroegere negatieve gebeurtenissen.

 

 

 

 

 


1998-2004

 

Continuering van het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg.

Tijdens de  winterstop 2004/2005 werd niet alleen de expositie 2005 voorbereid.

Sinds kort is deze website operationeel. Informatie wordt gegeven over de Stichting Oud Sint Pieter, over projecten en activiteiten van de stichting, het museum én het eigen tijdschrift.

Het in september uitgebrachte “0”-nummer van het tijdschrift “SINT-PIETER vroeger en nu” werd goed ontvangen en krijgt een vervolg in een jaarlijks voorjaar- en najaarsnummer. Het voorjaarsnummer 2005 is inmiddels verschenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een replica van de Mosasaurus werd augustus 1999 na een jarenlang verblijf in de "Penitentiaire Inrichting Overmaze" geschonken aan de Stichting en overgebracht naar het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg.


2005

 

Opstart van onze website www.oudsintpieter.com

 

Onze webmaster Breur Henket.


Activiteiten 2005 - Museum Hoeve Lichtenberg

Zondag 1 mei 2005 opende het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg het museumseizoen 2005.

Naast de gebruikelijke onderwerpen werd aandacht besteed aan gebeurtenissen uit het verleden die in 2005 werden herdacht. Het was dat jaar 1300 jaar geleden, dat de Maastrichtse bisschop Lambertus in Luik werd vermoord en in 1455 was voor het eerst sprake van een Minderbroederklooster bij Lichtenberg. Na 550 jaar toonde de expositie wat nog over is van de franciscaanse aanwezigheid op Slavante.

Educatief project.

In de "educatieve ruimte" van hoeve Lichtenberg startte op 1 mei een educatief project voor kinderen mét hun ouders. Kinderen werden in contact gebracht met mergel en fossielen: in de educatieve ruimte van het museum konden zij onder een binoculair (microscoop) mergel, fossielen en insecten bekijken. En er werden wandelingen en lezingen georganiseerd over natuur en cultuur. Vanaf 1 mei vonden op elke eerste zondag van de maand zeer verschillende activiteiten plaats.

Expositie 2005.

 

 

 

 

 

 

Expositie 2005.

 

 

 

 

 

In de expositie 2005 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De vrijheid en gemeente Sint-Pieter met een schepenbrief uit 1293, prins-bisschop Jan van Beieren (1389-1418) en Jan van Heinsberg (1419-1455), het verwerven van het burgerschap van Sint-Pieter, een tekst uit 1248 die werd gebruikt in een conflict met Maastricht in 1391, en 4 burgemeesters Ceulen tussen 1808 en 1920. Verder foto’s van inwoners die landelijke bekendheid genoten: Rick Lynn en Greetje Blanckers.

 • De Sint-Pietersberg met foto’s van het plateau, van enkele - soms verdwenen - bergingangen en de gangenstelsels Slavante, Caestert en het Noordelijk.

 • De geschiedenis van de mergelwinning: groeve Lichtenberg vanaf de exploitanten Straetmans, Crets, de Nationale Kalkmergel Maatschappij, de Cimenteries et Briquetteries Réunies en de ENCI.

 • Het Kanaal van Luik naar Maastricht en het Albertkanaal.

 • De buurdorpen Oud-Vroenhoven, Kanne en Ternaaien.

 • Woningen en hun bewoners vanaf de grens bij Klein Ternaaien tot Slavante.

 • Het kasteel van Caestert en fort Sint-Pieter.

 • Het Jekerdal, informatie door de gemeente Maastricht.

 • De ruïne Lichtenberg en Slavante, klooster, casino en buitengoed.

 • De Tapijnkazerne en het 13e Regiment Infanterie.

 • De Vereniging Natuurmonumenten toont foto’s van planten en bloemen op de Sint-Pietersberg en van dieren en vlinders.

Ook nu weer bevatte de expositie fossielen, prehistorische artefacten, resten van kleipijpen, processies, de Sint-Pietersberg als schuilgelegenheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, gereedschappen en werktuigen. Permanent werden oude films vertoond, waaronder twee schoolfilms uit 1948 en de befaamde “Limburg-film” uit 1917-1918. De diacarrousel bevat dia’s die verband houden met de expositie.

Media belangstelling voor Stichting Oud Sint Pieter door Tv Maastricht.

 

Vrijwilligers Tv Maastricht maakte opnames voor een uitzending over het Museum Lichtenberg in week 23 in het programma Vitrien. Filmpje gemist: klik af de afbeelding,

 


 

Vereniging Natuurmonumenten organiseerde op 12 juni 2005 een open dag, waarop bezoekers konden kijken hoe de schapen bij hoeve Lichtenberg geschoren werden.

Het scheren werd gedaan door een expert uit Nieuw-Zeeland.

 


Sjiek & Sjoen

Zondagmiddag 26 juni 2005 werd op initiatief van onze Stichting de trap bij Casino Slavante - welke leidt naar de Lichtenbergerweg, in ere hersteld in het kader van de gemeentelijke campagne "Sjiek & Sjoen".

Om kwart voor twee hangen twee medewerkers van de Stichting Oud Sint Pieter affiches op bij Buitengoed Slavante. Op de muziekkiosk speelt het ENCI Ensemble en de dirigent stelt ons in de gelegenheid de terrasbezoekers op te roepen om mee te helpen de trap naar de Lichtenbergweg schoon te vegen. Enkele mensen volgen spontaan en de actie is gestart. Wandelaars met en zonder hond sluiten aan. Deelnemers vinden het vooral leuk om eens zo’n grote “bessem” te hanteren. Iedereen vindt het een goede actie. Tijdens het werken wordt veel gelachen en vliegen grapjes over en weer. Er wordt regelmatig “drek” in andermans schoenen geveegd. Een deelnemer die reageerde op de oproep in de krant komt met een emmer materiaal waar gretig gebruik van wordt gemaakt. Bartje helpt zo ijverig mee dat hij blaren in zijn handen krijgt, die deskundig worden behandeld en bepleisterd. 

 

Buitengoed Slavante biedt gratis koffie aan voor de harde werkers en er is fris en cake.

Meer dan 400 emmers rommel worden van de trap verwijderd en deze wordt daardoor weer twee keer zo groot. Twee grote zakken met andere rommel worden gevuld om de trap echt pico bello te maken. Eerlijk is eerlijk, de laatste emmers - om half vijf inmiddels - wegen erg zwaar. Toch heeft iedereen een zeer voldaan gevoel en onder luid gejuich wordt een emmer water die gebruikt is om de handen te wassen door Hennie in de herontdekte watergoot leeggegooid. In elf seconden komt de eerste druppel beneden aan. Moe, zwart maar tevreden gaat iedereen huiswaarts. 

Actie geslaagd. Samen maakten we de trap van Slavante weer Sjiek en Sjoen en veilig. Met dank aan alle spontane helpers!

 

Volop actie bij het schoonmaken van de trap.

Alle prijswinnaars op een rijtje: 1ste prijs: Fietsclub de Maastrappers. 2de prijs: Buurtcomité Malpertuis. 3de prijs: Stichting Oud Sint Pieter.

 

Dinsdag 6 september 2005 volgde de prijsuitreiking van de actie "Sjiek & Sjoen". Stichting Oud Sint Pieter ontving een cheque van € 500,00 voor bovengenoemde schoonmaak activiteit!

Voorzitter Miets Morreau neemt uit handen van wethouder Wim Hazeu (milieu) ten stadhuizen de prijs namens onze Stichting en namens alle vrijwillige schoonmakers in ontvangst.


Zondag 3 juli 2005 werd er genoten van een gratis openlucht concert, gegeven door symfonieorkest Avanti.


Een leuk bericht uit het gastenboek, aanwezig in het Sint-Pieters museum, van de 90-jarige Mevr. Ceulen-Vossen, oud bewoonster van de Lichtenberg.

 

 

 

 

Foto: Chris Keulen.

 

 


Open Monumentenweekend

Tijdens het Open Monumentenweekend van 10 en 11 september 2005 werd aandacht geschonken aan gebouwen die ooit een relatie hebben gehad met een religie of een spirituele stroming. In verband met dit monumentenweekend zijn enkele mensen in hun vele verzamelingen gedoken en hebben samen een vitrine kast in het museum gevuld met devotionalia. Wat was er o.a. te zien; enkele heiligenbeelden, medailles, scapulieren, presse-papiers, een verzameling piep kleine heiligenbeeldjes, kerkboeken, catechismus, rozenkransen en enkele engelen waarvan er een u vriendelijk toeknikte als u een munt in zijn schaal legde. Ook werd speciale aandacht besteed aan Sint Lambertus.

Het hele programma van het Open Monumentweekend 2005 kunt u hier nog eens downloaden (klik op afbeelding rechts).

 


 Uit de media

AD VAN ITERSON zaterdag 12 november 2005: Calepin.

 
Mijn vrouw stond weer in dubio. Naar welke jaarmis te gaan? Zoals elke familie heeft ook mijn schoonfamilie zo haar eigenaardigheden. Je mag ook zeggen: bizarriteiten. In november wendt mijn schoonfamilie alle energie aan om zoveel mogelijk jaarmissen te bestellen. In zoveel mogelijk Maastrichtse kerken. Liefst op hetzelfde uur. Zo had mijn vrouw weer eens de keuze uit vijf hoogmissen. ,,Gaot eure gaank'', zei ik tegen haar. Ga uw gang. De geliefden Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre spraken elkaar altijd aan met 'u'. Uit wederzijds respect, was hun uitleg. Maastrichtse stellen gebruiken 'u' tegen elkaar als ze willen zeggen: zoek het je maar uit, laat mij erbuiten. ,,Gaot eure gaank?'' zei mijn vrouw. ,,Ja'', zei ik. ,,Neem de kerk die het kortste bij is. Of die het mooiste ligt.'' Goed idee! Dus werd het kerk van Sint-Pieter Boven. Dichtbij, welgelegen en bovendien: zijn wij beiden niet geboren in het dorp van de eerste bisschop van Rome?

Ik stelde voor haar te brengen. Het was schitterend weer. Ik kon dat hoogmisuurtje gebruiken voor een ommetje over mijn berg. Hé, er was een nieuw weipaadje aangelegd! Vanaf de Ursulinenweg naar boven. In een bocht werd ik naar de Zonneberg geleid, aangegaapt door een familie schapen. Aan de rand van de wei bleek een picknickplaats te zijn aangelegd. Ach, dacht ik, dat had de oude Wamsteker nog eens moeten meemaken. Hij had zich achter de afvalbak kunnen verstompelen om jonge verliefde wandelaars te intimideren met zijn 'vrome vermaningen'. Via het Rochuskapelletje, hoeve Lichtenberg en Casino Slavante keerde ik een vol uur later terug bij de kerk. De hoogmis moest nu toch wel afgelopen zijn. Maar nee. Ik hoorde volop gezang, dat leek te zeggen: ,,Het ite missa est duurt nog een hele tijd, hoor!''

In de donkere kerkhal zag ik iets bewegen. Een mens. Bij een tafel. Het bleek een mevrouw van de stichting Oud Sint-Pieter. Ze verkocht allerlei publicaties. Ik liet me verleiden tot aanschaf van de Calepin II van Oud Sint-Pieter, met een voorwoord van burgemeester Baeten. Ik deed dat vooral om kwijt te kunnen dat ook ík uit het gezegende dorp kom. ,,O ja?'' zei de vrouw belangstellend. ,,Ja, mevrouw. Luikerweg 9. Witgekalkt boerenhuisje, naast de garage van Kerbusch. Nu staat er een studentenflatje.'' En ik dacht: Kom op, kom op, vraag! Vraag mij: ,,Meneer, hoe schrijft u zich dan?'' Dan kan ik mijn naam noemen - neef van Pieke, ja! - en verklaren dat ik al zóveel over Sint-Pieter heb geschreven. Maar de vrouw vroeg het niet.

Omslag Calepin II: De heilige Petrus, de parochieheilige. "In een veld van lazuur (blauw) een H. Petrus in natuurlijke kleur, met gouden nimbus en gekleed in een toga van zilver, houdende in de rechterhand een gouden sleutel en in de linkerhand een boek van keel (rood) met gouden randen, ter rechterzijde van den Heilige uit den onderrand van het schild opkomende, een begroeide berg van goud (St. Pietersberg) en ter linkerzijde eene kapel met spitsen toren, alles van goud." Dit wapen werd bij Koninklijk Besluit van 16 februari 1889 aan de gemeente Sint Pieter verleend. Het wapen was gebaseerd op een zegelstempel uit 1426, zoals te zien op onze welkomspagina.

Dhr. H. van den Broek tekende het gemeentewapen exact volgens de beschrijving in het wapendiploma uit 1889. Waarvoor onze dank.


Den Deken

 

10 september 2005 werd door onze Stichting aan de nieuwe bewoners van het binnenkort op te leveren wooncomplex "D'n Deken" een "inburgeringcursus" gegeven. Jo Morreau en Sermon Smitshuysen vertelden over de herkomst en naamgeving van de locatie "Op den Deken" en andere aspecten van de toekomstige woonlokatie.

 

Gedeelte kadastraalplan Sint Pieter, sectie B genaamd De Maas uit 1830; de gekleurde pijl geeft de ligging van de Glacisweg aan. Den Deken ligt links boven de Glacisweg.

 

 


25 september 2005: opening wandelroutenetwerk Sint-Pietersberg

Meer weten: www.rlh.be

Om de realisatie van dit viersterren wandelgebied te vieren, organiseerden de 13 partners op 25 september 2005 een feestelijke internationale opening. Natuurlijk is een bezoek aan ons museum hoeve Lichtenberg in de route opgenomen.Sint-Pietersberg tussen Jeker en Maas. Na meer dan 3 jaar voorbereiding is het internationale wandelgebied in de grensstreek van Nederland Vlaanderen en Wallonië klaar. Twee nieuwe wandelbruggen over de Jeker, een fiets- en voetveer over de Maas, paden die heropend zijn, honderden trappen en tientallen poortjes maken dit prachtige gebied vanaf nu gemakkelijk toegankelijk voor de natuurliefhebber. En met 7 duidelijke informatieplaatsen, 6 wandelkaarten, 600 palen en 2000 bewegwijzeringbordjes raakt niemand de weg kwijt.
Wat dit wandelgebied zo bijzonder maakt, is niet alleen de uitzonderlijke en ongekende natuurpracht, maar ook de duidelijke, uniforme bewegwijzering over alle grenzen heen. Of je nu in Nederland, Vlaanderen of Wallonië wandelt, het concept is steeds identiek: van elke informatieplaats vertrekken 3 à 4 lusvormige wandelingen van verschillende afstanden, Iedere wandeling heeft een symbool. Dit symbool wordt aangebracht op houten palen die voor en na elk kruispunt staan. Alle wandelroutes zijn in beide richtingen bewegwijzerd. Het gehele  programma en de geplande activiteiten kunt u lezen in de perstekst.

Klik op perstekst.

 

Indien uw het programma niet kunt lezen of openen download dan:


Kerk van Sint Pieter op de berg

De kerk-boven van de Parochie Allerheiligste Verlosser en H. Petrus anno 2005.

Om U een indruk te geven van het bezoek aan de "open kerkdagen": zaterdagmiddag 29 oktober en zondagmiddag 30 oktober 2005 kwamen in totaal 263 bezoekers de kerk bezichtigen. Deze bezoekers schonken gul voor het goede doel - het project van pater Wynand Huys, verkoop van producten uit Uganda. Alle gulle gevers: bedankt! 

 

De eerste zondag van de maand (zelfde data en openingstijden als bakhuis en botanische tuin) hield de koster Dhr. J. Rosier de kerk op de Berg ’s middags open.


Week van de geschiedenis

Het thema van de Week van de Geschiedenis was in 2005 “buren”. Het Sint-Pieters museum heeft dit thema vertaald in “buurdorpen”. Gekozen werd voor drie buurdorpen ten westen van de Maas in drie verschillende landen: Ternaaien in Wallonië, Kanne in Vlaanderen en Wolder in Nederland. De geschiedenis van deze drie dorpen werd in het museum aan de hand van foto’s verteld in twee talen, Nederlands en Frans. Het museum was speciaal voor de Week van de Geschiedenis op zaterdag 29 oktober 2005 en 5 november 2005 en  zondag 30 oktober 2005 en 6 november 2005 geopend. 

  


Dialezing

 

Voor mensen welke door omstandigheden niet naar ons "huis van geschiedenis en verhalen" kunnen komen, organiseert onze Stichting lezingen bij hen thuis. Het museum gaat naar deze mensen toe. 28 oktober 2005 waren voorzitter Miets Morreau en secretaris Sermon Smitshuysen te gast in Zorgcentrum Campagne te Maastricht, alwaar een dialezing werd gegeven. Het was een groot succes. Zeker 60 personen woonden de dialezing bij. Afgesproken werd dat deze lezing nog een keer herhaald zal worden. De bewoners kunnen dan van te voren opgeven van welke straten, gebouwen, personen of gebeurtenissen zij graag iets willen zien en horen. De foto werd tijdens de pauze gemaakt door Sermon Smitshuysen.


4500 ste bezoeker

6 november 2005 mochten we in het museum de 4500 ste bezoeker ontvangen. Het was Mevrouw Dassen Loyson uit Heer.

Het totale aantal bezoekers in ons museum kwam voor de periode 1 mei tot en met 6 november 2005 uit op 4576. Ook uw huisdier is welkom in het museum: 125 honden kwamen met hun baas of bazin mee. Het was dus een zeer succesvol museumjaar!

 

Uit handen van voorzitter Miets Morreau  ontvangt de 4500 ste bezoekster een gepaste herinnering aan haar bezoek.

 


2006
 

Voorbereidingen expositie 2006

Enkele impressies van de voorbereidingen voor de expositie 2006 in ons museum. Zaterdag 18 maart 2006 was onze conservator Jo Morreau zoals gebruikelijk druk bezig met de vernieuwde presentatie. Hij stond er gelukkig niet helemaal alleen voor en werd geholpen door twee enthousiaste vrijwilligers die de nieuwe verlichting installeerden. Deze verlichting kon worden aangeschaft door het winnen van de 3de prijs van de actie "Sjiek en Sjoen" 2005. Maandag 10 april 2006 werd nog stevig gepoetst, met slijptollen gespeeld en de nodige kopjes koffie weggewerkt.

Het thema van de Week van de Geschiedenis 2006 is "Geloof en bijgeloof". Ons eigen huisspook treft al voorbereidingen voor deze week!

Spetterend, maar ook sjiek en sjoen wordt het zeker!

Foto's: Wil Lem en Ineke Henket-Lamberti.


Openingstijden en museumprogramma 2006

 

Van 30 april (Koninginnedag) t/m 5 november elke zondag van 12.00-16.30 uur. Op elke laatste zondag van de maand wordt in het bakhuis bij de hoeve gebakken en kan de botanische tuin worden bezocht. Kinderen kunnen dan in het museum mét hun ouders of begeleiders onder in binoculair (microscoop) fossielen, mergel en insecten bekijken. Extra openingstijden 2006:  Hemelvaartsdag 25 mei en Pinkstermaandag 5 juni. Pinksterzondag: tevens "schapen scheren" op hoeve Lichtenberg. Open monumentendagen: zaterdag 9 en zondag 10 september. Week van de geschiedenis: 13 t/m 22 oktober .


Panoramafoto binnenplaats hoeve Lichtenberg anno 2006.

 

 

 

 

 

 

Iedereen is in ons museum welkom, van jong - ingedommeld van al die "culturele" verhalen en dromend over ridders en spoken welke voeten afhakken - tot de meer rijpere leeftijd, genietend van echte St. Pieterse champignonsoep, zoals deze blijkbaar alleen maar op deze plek smaakt. De foto's zijn gemaakt door onze werkgroepmedewerker Jan Dauphin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard komt de geschiedenis van de voormalige Luikse vrijheid en gemeente en de latere Nederlandse gemeente Sint-Pieter aan bod. Maar ook de buurdorpen: Wolder, Kanne, Ternaaien en Heugem worden hierbij betrokken.

Vaste onderwerpen zijn ook nu: de Sint-Pietersberg, met speciale aandacht voor het plateau van de berg en het stelsel Zonneberg, het Kanaal van Luik naar Maastricht, met foto’s van de bebouwing langs dit kanaal vanaf de Belgische grens tot aan de voormalige gemeentegrens met Maastricht, het kasteel van Caestert, hoeve Lichtenberg, Fort Sint-Pieter en het 160 jarige “Buitengoed” Slavante.

In een aantal vitrines worden fossielen uit de Krijtzee geëxposeerd, prehistorische artefacten en kleipijpen. In de kleine museumzaal staan kleine landbouwwerktuigen, gereedschappen, e.d. opgesteld.

 

Wilt u weten waar veel van de tentoongestelde fossielen vandaan komen? Klik eens op de binoculair!

 

Klik op deze foto! Er gaat een wereld voor U open.
Jong en oud vermaakt zich met het bekijken van insecten en fossielen.
Beige: tekst in Nederlands; geel: tekst in het Frans.

Vanwege de grensoverschrijdende samenwerking met twee Waalse musea zijn de inleidende teksten op elk paneel tweetalig: Nederlands en Frans.

Zie tevens: archief 1988-2006

Het thema volgend van de “Week van de Geschiedenis” - geloof en bijgeloof van 13 tot en met 22 oktober 2006 - werd aandacht besteed aan het geloofsleven op Sint-Pieter.

Onze penningmeester - en bovendien ook nog verzamelaar van penningen, Wil Lem - maakte voor U een prDownload Adobe Reader.esentatie over het thema (bij)geloof zoals uitgelicht in ons museum: klik op onderstaande foto (pdf bestand; U heeft wel minimaal Adobe Reader 6.0 nodig):

Meer informatie op: http://www.weekvandegeschiedenis.nl

Klik hier om pdf bestand te openen.

 

Vooruitlopend op het “Nationale Kampioenschap Wielrennen” op de Sint-Pietersberg worden ter nagedachtenis aan een oude Maastrichtse wielrenner - Jean Schweitzer -  foto’s, fietsen en voorwerpen getoond.

 

 

 

 

De dochter van Jean Schweitzer bezocht samen met haar man de expositie. Op de foto zijn de racefiets en zijn baanfiets te zien.

 

 

 

 

 

 

Veel reacties van wielersportliefhebbers uit binnen en buitenland hebben ons bereikt over dit onderwerp. Verslaggever Ted Reckman heeft een uitvoerig artikel geplaatst met foto's in Stadskrant De Ster. Als U op de bovenstaande linkerfoto klikt, kunt u deze editie lezen (pdf bestand; U heeft wel minimaal Adobe Reader 6.0 nodig).Download Adobe Reader.

Conservator Jo Morreau.

 

Secretaris Sermon Smitshuysen.

 

 Heeft u toch nog behoefte aan uitleg: onze leden staan u graag en deskundig te woord. 


Kies de mooiste plek

Het Jekerdal "de mooiste plek van Nederland"? De verkiezing van de mooiste plek begint met een spannende afvalrace, die zich eerst via internet afspeelt.

De komende 4 weken gaan 24 ambassadeurs (twee per provincie) de strijd met elkaar aan. Door uw stem uit te brengen bepaalt u welke 12 ambassadeurs (een per provincie) door mogen naar de tweede ronde. Op 13 mei nemen de finalisten het tijdens een grote live tv uitzending tegen elkaar op. Uit hun midden komt uiteindelijk de winnaar van De verkiezing van de mooiste plek 2006. U kunt meebeslissen welke 12 ambassadeurs de strijd voortzetten in de tweede ronde op televisie. Iedere week krijgen zij een opdracht die ze moeten uitvoeren. Op een persoonlijk weblog kunt u ze volgen.

Nico Barski, een Maastrichtenaar die in Nuth werkt en woont, zet zich in om van het Jekerdal "de mooiste plek van Nederland" te maken. Het Jekerdal is een van de kroonjuwelen van Maastricht. Ingeklemd tussen Sint-Pietersberg en Cannerberg, met weiden, wijnranken en een terrassenkasteel is het net Zuid-Frankrijk. Flora en fauna zijn een genot voor je ogen, de kabbelende Jeker een rust voor je oren. Hier kun je wandelen, fietsen en genieten op zijn Bourgondisch!

Het is belangrijk voor de ambassadeurs dat zij zoveel mogelijk stemmen weten te behalen. U kunt daarbij helpen. Heeft u een favoriet gebied waarvan u denkt “dat is ook voor mij de mooiste plek van Nederland!” Steun dan de ambassadeur met het verzamelen van zoveel mogelijk stemmen. Vertel in uw omgeving over de deze website en roep mensen op de weblog te bezoeken en hun stem uit te brengen.

Zie: http://www.demooisteplek.nl/jekerdal

Helaas is het niet gelukt een ronde verder komen. Op 124 stemmen achterstand  strandde De ambassadeur van het Jekerdal in de eerste ronde. Bij deze wil Nico Barski jullie hartelijk danken voor jullie inzet en trouwe stem. Bedankt!


Gebied bij de Tombe verloren?

Afbeeldingen:

Boven: detail uit een kaart van Frederici Henrici omtrent 1632. Uitsnede uit een topografische kaart van 1837-1844.

Rechts: het donkergroene gedeelte van dit stukje Encibos blijft behouden - het licht groene gedeelte verdwijnt.

De uitspraak van de rechtbank in Maastricht van 17 maart 2006 over de betwiste kap betekent niet dat de anderhalve hectare Enci-bos in het geheel niet wordt gekapt. Als de Enci over de vereiste vergunning(en) beschikt, kan de kap alsnog op een later tijdstip doorgaan!

 

 

De gemeente Maastricht heeft de ENCI een kapvergunning verleend voor 1,5 hectare bos waarin de loopgraven liggen die het Staatse leger in 1632 gebruikte. De cementfabriek wil de bomen kappen om de eronder liggende mergel te winnen. Het gebied maakt deel uit van de zogenaamde Franse batterij, een militair kamp dat verschillende legers tijdens hun belegeringen van Maastricht gebruikt hebben. Een deel van de loopgraaf  (zie cirkel op kaartje) vormt een verbinding met de Motte, een middeleeuwse kasteelheuvel buiten het afgravinggebied; deze heuvel is een rijksmonument (zie pijl op kaartje).
In december is ons bestuur bij elkaar gekomen om de bedreiging van dit historische gebied bij de Tombe te bespreken.

Stichting Oud Sint Pieter vreest voor het definitief verdwijnen van een uniek stukje cultuurhistorisch erfgoed door de ontginning.

Inmiddels hebben Burgemeester en Wethouders besloten kapvergunning met herplantplicht te verlenen. Toetsing van de vergunningaanvraag aan de van toepassing zijnde regelgeving - de bomenverordening - levert geen weigeringsgronden op. De toetsingscriteria betreffen: het behoud van waardevolle bomen uit een oogpunt van natuur- en milieuwaarde, landschappelijke waarde, cultuurhistorische waarde, stads- en dorpsschoon en recreatie en leefbaarheid. De bomenverordening biedt het college niet de mogelijkheid om ervan af te wijken.

 

 

 

 

 

 

Ook onze voorzitter ("het is even zoeken") was aanwezig bij de aanbieding van de 2380 bezwaarschriften, als protest tegen de kap van betreffend stuk ENCI-bos, aan burgemeester Leers op 21 februari j.l. Foto: Dagblad De Limburger - Johannes Timmermans.


Nieuws van onze buren

Te Riemst werd op zondag 23 april 2006 een erfgoeddag gehouden. Alle grotten en musea waren opengesteld. Programma:

 

Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter

heeft haar eigen website geopend: www.grafmonumentensintpieter.nl. N.B.: deze Stichting werd als gevolg van het ontbindingsbesluit zoals vastgesteld met algemene stemmen op de Algemene Bestuursvergadering Stichting Grafmonumenten Sint Pieter d.d. 10 augustus 2015 opgeheven per 1 januari 2016. De doelstelling werd zo goed als behaald. Initiatiefnemer Breur Henket zal als vrijwillige mede-kerkhofbeheerder actief blijven op het kerkhof van de parochie Sint Pieter. Zie:  https://www.breurhenket.com/kerkhof.htm

 

I.N.R.I. / Maria / [Hier] ligt Begraven de Eerzame / Petrus Egidius Klaessens overleden / 25 September 1843, in het 76ste Iaar / [Sijns] Ouderdoms; Ontfermt U Meiner / [Ontfer]mt U myner Syl - ten minsten / [Over] mijne naast / bestaande / bloedver / =verwanten / Iob - XIX V 21 / Bid voor Mij / Esth IV. V. 76 / En vergeet / Mij niet / Ls. XlIV. V. 21

 

 

 

 

 

Op www.vanwilretotwolder.nl is nu de mogelijkheid toegevoegd om per e mail het plan om Mgr. Paulissen te eren met het naar hem vernoemen van een straat, plein of plantsoen te steunen.
Inmiddels zijn steunbetuigingen ontvangen van het bisdom en de Nederlandse provincie van de Society od African Missions en natuurlijk van vele Woldenaren. Surf ook eens naar deze link en teken mee indien U het initiatief een goed hart toedraagt.
 

 

 

 


 

 

Klik hier: filmpje!

 

TV Maastricht maakte 30 april 2006 opnames in het kader van het tv-programma "Vitrien".

Vanaf woensdag 17 mei 2006 was deze uitzending van TV Maastricht een week lang in de rubriek "Vitrien" te bekijken. Uitzending gemist: klik op de foto om de uitzending te bekijken


Slavante

 

Buitengoed Slavante”, een voormalige buitensociëteit van de Groote Sociëteit van Maastricht, daterend uit 1838.  

 

 

 

Op deze plek heeft in vroegere tijden een klooster gestaan van de paters Franciscanen. Dat de paters wisten wat mooi was, kan niemand ontkennen, want vanaf deze locatie heeft men een prachtig uitzicht op de Maas en het Maasdal. “Buitengoed Slavante” is het vertrekpunt voor o.a. de rondleidingen in de mergelgrotten of voor een wandeling op de St. Pietersberg. Hier kunt u tevens genieten van een lekkere kop koffie na of tijdens uw wandeling.

In het kader van de activiteiten ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van Slavante werd op 6 april 2006 op Buitengoed Slavante een "historische avond" gehouden, waarbij Miets Morreau en Max Wijnen enthousiast en op deskundige wijze vertelden over de geschiedenis van Slavante. 85 bezoekers volgden "geboeid" deze presentatie.

Filmpje: "klik" op Miets.

Zondag 9 april 2006 werden wandelingen georganiseerd op en rond Slavante met uitgebreide toelichting. Deze rondleidinge stonden onder leiding van vrijwilligers van onze Stichting, Tijdens deze (gratis) wandelingen bezochten de deelnemers o.a. de wijngaard, de kelders met geheime bergplaats en bakoven.

 


Natuurbeheer

De feestelijke activiteiten bij de openstelling van de hoeve Lichtenberg voor het publiek in 1987.

 

 

 

 

 

 

Pinksterzondag 4 juni 2006: "schapen scheren" op hoeve Lichtenberg.

De huidige herderin Els Jetten en assistenten met de kudde onderweg naar een andere beweidinglocatie.

 

 

 

 

De kans dat u tijdens uw wandeling grazende schapen of zelfs een kudde schapen met herder(in) tegenkomt is groot.

5 september 1987 ging de hoeve Lichtenberg na een lange periode van gesloten zijn voor het publiek weer open. Met steun van o.a. de Provincie Limburg, het Europeesche Sociale Fonds, het Koningin Juliana Fonds en veel inwoners van Sint Pieter, werd het voor Stichting Nieuwe Werkvormen mogelijk gemaakt hier een natuurbeheer- en arbeidsgelegenheidproject te beginnen. De eerste Mergellandschapen verschenen op de berg. Spoedig was schaapherder Mario Van der Woude met zijn bordercollie Sjitz een bekend figuur als herder op de berg. Sinds 8 februari 1995 wordt het natuurbeheer uitgevoerd door de Vereniging Natuurmonumenten.

 

 

 

 

 

 

 

Mergellandschapen worden ingezet om de waardevolle kalkgraslanden en heischrale graslanden te herstellen en uit te breiden. Door te grazen voorkomen ze dat het gebied verruigt. Zo kan er weer meer licht op de bodem komen en krijgen de planten die van kalk afhankelijk zijn de kans om te groeien. Ook de vlinders profiteren hiervan. In de kalkgraslanden worden veel meer vlindersoorten gezien dan bijvoorbeeld in de wegbermen en akkerranden. De schapen houden zo het voor Nederland unieke kalklandschap in stand.

 

Een impressie van het schaapscheren op 4 juni 2006.


Vrijwilligersbijeenkomst 9 september 2006

9 september 2006 werden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor het St. Pietersberggebied tijdens een gezellig samenzijn en onder het genot van een hapje en drankje. Onze huisfotograaf is zoals gebruikelijk en logischer wijze niet zichtbaar op deze foto.


Open Monumentendag Maastricht  2006

 

Max Wijnen en Miets Morreau verzorgden op zaterdag 9 en zondag 10 september 2006 om 13.30 uur in ons museum een lezing met lichtbeelden over de geschiedenis van het Casino Slavante.

 

 

 

Het Open Monumentenweekend werd gehouden op 9 en 10 september 2006.  Het thema van het Open Monumentenweekend was dit jaar "Feest". Meer weten: http://www.vvvmaastricht.nl/downloads/OMD-2006-FEEST.pdf


Dialezing

 

Voor mensen welke door omstandigheden niet naar ons "huis van geschiedenis en verhalen" kunnen komen, organiseert onze Stichting lezingen bij hen thuis. Het museum gaat naar deze mensen toe. Miets Morreau en Sermon Smitshuysen zullen de lezingen in Zorgcentrum Campagne te Maastricht houden op 21 juli 2006 en 14 september 2006. Evenals de lezing op 21 juli was de lezing op 14 september een groot succes. 14 september luisterden ruim 70 bezoekers zeer aandachtig en er werd op een leuke manier gereageerd op het getoonde en verhaalde.

 

Sermon Smitshuysen registreert digitaal de concentratie van spreekster Miets Morreau.

 

 

 

 

 

 


Andere activiteiten

 

21 juli 2006 was er een uitzending op NCRV-radio over de Sint Pietersberg. Items: de kluis, Bergrust en ons museum. De uitzending was van 9:30 uur tot 11:00 uur.

 

 

 

 

De open dag van Natuurmonumenten was op zondag 3 september 2006. Alle wandelroutes stonden weer in de schijnwerpers en er waren veel activiteiten die dag. Meer weten zie: SIN PIETERSBERG | MONTAGNE SAINT PIERRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En er werd ook nog grenzeloos gewandeld ... of gewoon op de bus gewacht?

 

De activiteiten bij Chalet Bergrust georganiseerd op zondag 3 september 2006  werden goed bezocht. Ondanks een stevig waaiende wind - een handicap voor de boogschutters en sommige bierdrinkers - was het heel gezellig. De door onze Stichting geëxposeerde foto's hadden veel bekijks. Ons tijdschrift "Sint-Pieter vroeger en nu" werd goed gekocht. Op de foto: de H. Petrus houdt onze standhoudster uit de wind.

 


Gasten

Vrijdag 6 oktober 2006 waren 80 medewerkers van de Universiteit Maastricht te gast op hoeve Lichtenberg. Twee groepen maakten een wandeling over de oostelijke helling van de Sint-Pietersberg en kwamen op plekken waar zelfs regelmatige wandelaars op de berg nooit geweest waren. Twee andere groepen kregen een rondleiding in het museum. De educatieve ruimte van het museum was intussen ingericht tot eetcafé met terras.


Opknapbeurt van de Sint Rochuskapel

De St. Rochuskapel anno 2006.

 

Restauratie Sint Rochuskapel van start

 

23 augustus 2006 wordt begonnen met de restauratie van de Sint Rochuskapel op de Sint Pietersberg. Dit was dringend nodig om behoud voor de toekomst te waarborgen. De restauratie is mogelijk dankzij een initiatief van Stichting Oud Sint Pieter in samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten en sponsoren zoals het Kerkbestuur Parochie Sint Pieter, Stichting Elisabeth Strouven, Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, ABN AMRO bank, Lieben b.v. Stukadoorsbedrijf en  dhr. W.A. Rousseau.

 

Monumentenstatus

 

De Sint Rochuskapel valt onder de monumentenstatus en is een belangrijk onderdeel

van het cultuurgoed van Sint Pieter. De kapel, gelegen aan de Lichtenbergweg tussen Slavante en hoeve Lichtenberg, is in 1888 geplaatst aan het einde van de Luikerweg in opdracht van pastoor J.M. Kribs. Als gevolg van de uitbreiding van de ENCI-groeve moest de kapel in 1972 verplaatst worden naar de Lichtenbergweg. De heilige Sint Rochus is de patroon tegen de pest en besmettelijke ziekten. Hij gaf zijn vermogen aan de armen en wijdde zijn leven aan pestlijders langs de pelgrimsroute naar Rome tot hij zelf aan deze ziekte bezweek. In de kapel staat hij afgebeeld met een staf in de hand terwijl hij zijn been met pestbuilen toont. Naast hem staat zijn trouwe hond met een broodje in de muil. In een klein kapelletje boven op de kapel staat de heilige Donatius, ook wel Donatus genoemd. Hij was een heilige, martelaar en Romeins soldaat. Volgens een legende behoorde hij tot het bliksemlegioen. Hij wordt afgebeeld met een pijlenbundel die uit bliksemschichten bestaat en wordt vanwege de donderende klank in zijn naam vereerd als  patroon tegen onweer en blikseminslag en is beschermer van deze kapel.

 

De werkzaamheden die o.a. op 23 augustus aan de kapel worden uitgevoerd zijn als volgt: het dak van de kapel wordt vochtvrij gemaakt, voegwerk en dakranden worden gerepareerd. De poort wordt hersteld en opnieuw gecoat en de binnenkant opnieuw gestukadoord. Ook wordt gezorgd voor een betere afwatering en het snoeien van de omliggende bomen. De restauratie wordt uitgevoerd door Vithebo bv onder leiding van architect Paul Schuffelers.

 

Zaterdag 21 oktober om 14.00 uur zal de kapel met enig feestelijk vertoon worden opgeleverd. Nader bericht hierover volgt nog.

 

 

 

 

Het feestcomité heeft reeds - onder het devote voorzitterschap van de H. Rochus - de feestelijke inwijding uitvoerig besproken.

 

 

Indien U een uitnodiging voor de feestelijke ingebruikname op 21 oktober 2006 van de Sint Rochuskapel heeft ontvangen en u bent verhinderd hierbij aanwezig te zijn, gelieve dit door te geven via info@oudsintpieter.com  of telefonisch via 043-3250974.

 

 

 

 

 

Een impressie van de werkzaamheden ten behoeve van de restauratie.

Decorateur Breur.

De H. Donatus had last van eczeem. Zijn benedenbuurman de H. Rochus heeft hem niet kunnen behandelen. Die verdomde tralies en dat kippengaas zaten in de weg! Donatus had dringend een schoonheidsbehandeling nodig en verbleef daarom tijdelijk in het kuuroord Personal Care and Health te Wijckerveld. Alle losse huidschilfers werden verwijderd. Een kleine halswervelcorrectie Afschraper Chris.bleek alsnog noodzakelijk te zijn. Deze ingrepen werden goed doorstaan. De H. Donatus heeft inmiddels wat zonnebankuren achter de rug en is voorzien van nieuwe kleren. Hij kan terug naar zijn plek.

Breur en Chris Henket jr. waren verantwoordelijk voor het eindresultaat.

 

TV | Maastricht  besteedde op 7 november in het programma Stadslicht aandacht aan dit restauratie project. Uitzending gemist? "Klik" op John.

Van de restauratie-activiteiten heeft Stichting Oud Sint Pieter ook een diavoorstelling gemaakt. Kijkje nemen? Klik op Rochuskapel\album\index.html N.B.: het laden van de dia's kan even duren als U niet over een snelle internetverbinding beschikt.

Ook Dagblad De Limburger zette onze Stichting en speciaal onze werkgroepmedewerker John Machiels terecht in het zonnetje:

 

Download Adobe Reader.

Wil Lem - maakte voor U een presentatie over de inwijding: klik op de linker foto met de heilige Rochus (pdf bestand; U heeft wel minimaal Adobe Reader 6.0 nodig).

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van "je weet maar nooit" had Elly Drees de kapel voor de inzegening reeds gereinigd van alle negatieve energie door middel van kruiden. Dit kostte haar zoveel energie dat zij genoodzaakt was even naar India te vertrekken om "bij te tanken".

Pastoor Frans Delahaye verricht plechtig de inzegening. Na de eerdere rituele reiniging door ons bestuurslid Elly Drees was dit voor de pastoor een kleine moeite.

 

Mede namens de H. Donatus, de H. Rochus en natuurlijk Onze Lieve Heer allen bedankt voor deze ondersteuning.

Voorzitter Miets Morreau denkt nog iets te moeten dirigeren, maar de klus is reeds geklaard. Foto: René Peels.


Het Gevelstenenprojekt

Momenteel is onze Stichting bezig met het fotograferen en documenteren van gevelstenen, opschriften en andere huismerken op Sint-Pieter. Onze werkgroep heeft hard gewerkt aan dit project. John Machiels heeft tot op dit moment 276 foto's gemaakt van zowel gevelstenen, opschriften, beeldversieringen aan gevels en de daarbij behorende woningen of gebouwen. Zodra de lente echt doorbreekt, zal het aantal gefotografeerde objecten in aantal alleen nog maar toenemen. Wij houden U op de hoogte.

Reacties en bijdragen van lezers over dit onderwerp stellen wij zeer op prijs. Reageer via info@oudsintpieter.com of  per post: Stichting Oud Sint-Pieter p/a Mergelweg 11, 6212 XA Maastricht.

 

 


Ruïne Lichtenberg

Geopend: 1 maart t/m 31 oktober dagelijks van 10.00-17.00 uur - 1 november t/m 28 februari van 10.00-16.00 uur. Toegang is gratis.

Op het terrein van de Hoeve Lichtenberg op de oostelijke helling van de Sint Pietersberg (aan de zijde van de Maas) ligt een zeer bijzondere en waardevolle bezienswaardigheid: de Ruïne Lichtenberg. Het is ongetwijfeld het oudste kasteelrestant van Nederland met fundamenten uit de 10e eeuw. Hogere delen dateren uit de 12e en 15e eeuw en zijn respectievelijk in zandsteen en mergel uitgevoerd. Vanaf het hoogste punt heeft de bezoeker een prachtig uitzicht over het Maasdal. De toren van hoeve Lichtenberg is de oudst bekende donjon (woontoren) van Nederland. Van de geschiedenis van Lichtenberg is weinig bekend. Mogelijk heeft hier in de Romeinse tijd een toren gestaan. De huidige toren is een overblijfsel van de burcht die in 1212 door de bisschop van Luik is gebouwd als voorpost in zijn machtsgebied tegen de hertog van Brabant. Deze is waarschijnlijk in 1404 of 1465 verwoest, waarna hier een ander kasteel heeft gestaan dat echter voor 1748 geheel is afgebrand.

 Hoeve Lichtenberg anno 2006.

Aansluitend is de huidige boerderij gebouwd. Het woonhuis is nog gedeeltelijk 17e eeuw. De sluitsteen boven de toegangspoort draagt het jaartal 1816. De oost- en zuidvleugel dateren van rond 1870.


Bakker Paul bij de houtoven.Tegenover Hoeve Lichtenberg ligt een bakhuis van het type zoals dat gebruikelijk was bij grote Limburgse boerderijen. Het vervallen bakhuis werd in 1987 gerestaureerd en op 5 september van dat jaar in gebruik genomen, samen met de eveneens gerenoveerde uitzichttoren. In het bakhuis worden ook dit jaar bakdemonstraties gegeven door bakker Paul en zijn medewerkers. In een met hout gestookte oven worden op traditionele wijze vlaaien, wafels en allerlei andere producten gebakken. Kinderen mogen zelf een broodje bakken. Het bakhuis is in bedrijf  op de volgende zondagmiddagen, steeds van 10.00 tot 16.00 uur: 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni, 30 juli, 20 augustus, 24 september en 29 oktober. De toegang tot het bakhuis is gratis. De op die dag gebakken producten worden te koop aangeboden.

 

Bij bakker Paul is het altijd heel gezellig en je mag van alles zelf doen!

 En nog bedankt - namens bakker Paul - voor alle ingezonden foto's!


De Botanische tuin

In ons museum kunt U nog eens rustig informatie lezen en foto's bekijken over de flora en fauna in dit unieke natuurgebied.

Naast de hoeve ligt een botanische tuin.

Deze tuin werd beheerd door Dhr. Gijtenbeek †. Hij verzamelde alle voorkomende en zelfs verdwenen planten in deze tuin.

De tuin wordt momenteel beheerd door Thea en Jan Servaes. Deze botanische tuin is voor bezoekers geopend op elke eerste zondag van de maand van 12.00 tot 16.30 uur.


Lourdesgrot

 

De Lourdesgrot komt u tegen als u vanaf de kerk naar de hoeve loopt. Het is de eerste van Nederland, ze dateert uit 1874. Een van de vele toonbeelden van het rijke Roomse leven in Zuid Limburg. U ziet hier een groot aantal ex-voto’s, dankbetuigingen in de vorm van tegels. Loop er eens binnen, er staat immers “Ga(at) deze plek hier niet voorbij, zonder een Avé voor mij”.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

De beheerscommissie Sint Pietersberg

Niet alleen Stichting Oud Sint Pieter zorgt voor "de berg". Regelmatig komt een beheerscommissie bij elkaar om alle problemen of andere zaken te bespreken betreffende het St. Pietersberggebied. Het initiatief voor deze commissie komt van de Vereniging Natuurmonumenten en vertegenwoordigd zijn in deze commissie o.a. Stichting Oud Sint Pieter, het C.N.M.E., het I.V.N., Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, het Natuur Historisch Genootschap, politie, de Milieugroep St. Pieter, het buurtplatform, het St. Pietersgilde, Inspectie Mijnwezen, VVV Maastricht, ENCI, ENCI-STOP, het S.O.K. en nog diverse andere betroken partijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zaterdag 4 november 2006 werd op het stadhuis van Maastricht de Vrijwilligersprijs Maastricht 2006 uitgereikt. Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL behaalde de eerste prijs. Van harte gefeliciteerd hiermee! Stichting Oud Sint Pieter en de Maastrichtsche Watersport Club behaalden ex equo de tweede en derde prijs. Al onze vrijwilligers waren natuurlijk apetrots op wederom - zie archief 2005 - een behaalde prijs voor hun inzet.

 

Vrijwilligers TV | Maastricht  stelde ons in week 44 als genomineerde voor de vrijwilligersprijs 2006 voor. Uitzending gemist? "Klik" op onderstaande afbeelding.

 

 

 

Zaterdag 4 november 2006 volgende de uitreiking van de prijzen: voor een impressie klik op onderstaande afbeelding.

 


Kap beuk te Slavante - 4 december 2006

4 december 2006 werd de oude beuk te Slavante gekapt. Wil Lem maakte voor U een fotoreportage: klik op een van beide foto's om alle foto's te bekijken. En het goede nieuws is te lezen in:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu nog een bekende boomplanter uitnodigen, de bomen verwijderen welke de St. Antoniuskapel bedreigen; deze unieke kapel weer in goede staat van onderhoud brengen ... en we zijn weer tevreden. Zie: Kapellen en de Lourdesgrot. Andere grafmonumentvondsten.

Enkele foto's van de huidige (trieste) stand van onderhoud van de St. Antoniuskapel (Slavantekapel). Foto's Wil Lem.


Museumbezoekersteller 2006

 

Tot en met zondag 5 november 2006 telden wij in het museum 4169 bezoekers. 113 honden vergezelden hun baas of bazin bij het bezoek aan ons huisdiertoegankelijk museum.

 

 

 

Zondag 8 oktober 2006 was "Buster" - met zijn (hand)schoenen - de 69ste bezoekende hond van dit seizoen. Gelukkig wist Buster nog niet wat collega Snip op 5 november voor zijn kiezen zou krijgen: geen lekkere kluif, maar ...

Zondag 5 november 2006 was "Snip" de 100ste hond welke een portie cultuur kwam opsnuffelen in ons museum. Omdat hij het lezen nog niet onder de knie heeft en zijn baasjes denken dat hij allergisch is voor een vette kluif, kreeg hij ongevraagd een uitgebreide knuffelbehandeling.

Dhr. Lindeboom was de 4000ste bezoeker dit seizoen. Hij kreeg - helaas voor hem - geen knuffel van voorzitter Miets Morreau, maar een uitgave van onze Stichting over de flora op de Sint-Pietersberg, iets om te lezen op een winterse zondagmiddag wanneer onsmuseum gesloten is.


 

Webpagina bezoek in het jaar 2006

 

Onze webpagina wordt goed bezocht. Op de afbeelding een grafiek van de bezoekers per maand vanaf januari 2006 t/m 4 november 2006.

 

 

Reageer ook eens via ons Gastenboek Stichting Oud Sint Pieter.